CALL FOR PAPERS (WAAMICHA WARAQAALEE QORANNOO)

Gadaa Journal, a Multidisciplinary Bilingual Journal of the Institute of Oromoo Studies (IOS) invites interested contributors to submit scholarly manuscripts pertinent to Oromoo life and work (Jiruufi Jireenya) for publication for its January 2019 Issue (Vol. 2, No.1)

The contributions can be in the forms of original articles, review articles, book reviews and short communications written either in Afaan Oromoo or English.

Papers from the following and related areas are required:

 • Gadaa, an all-encompassing system of Oromoo
 • Afaan Oromoo (Linguistics, Literature & Education)
 • Astronomical Time Reckoning and Oromoo Calendar
 • Oromoo Creative Industry: Arts, Music, Film, Theatre, Cultural Design & Architecture
 • Identity, Discourse and Communication
 • Indigenous Education and behavioral studies   
 • Development, Economy, Trade and Wellbeing
 • Oromoo Folklore/Culture and Philosophy
 • Oromoo Legal and Justice systems, dispute resolution mechanisms and survival strategies
 • Oromoo History, Heritage, Values and Principles of Socio-political Governance
 • Oromoo Institutions: Siinqee, Family, Marriage, Child Nurturing, etc
 • Oromoo Wellness, Healthcare and Healing Practices/Medication
 • Agricultural Practices, Human-Nature Interaction, Natural Resources Management and Environment

For further information about the journal or the procedures of its publication, please use the following address

Tel. +251913401829/ +251911339596     E-mail: gadaajournal@gmail.com or gadaajournal@ju.edu.et 

 P. O. Box: 378                  Websitewww.ju.edu.et/ios/gj

***

Barruulen Gadaa, barruulee gosa beekumsa daneessaa Dhaabbata Qorannoo Oromoo (Dh.Q.O)maxxanfamu, Jildii Lammaffaasaa (Amajjii 2019) maxxansiisuuf qorannoolee Jiruufi Jireenya Oromoo irratti xiyyeeffatan hayyoonni/ qorattoonni akka gumaacha taasisan barbaada.

Kanaaf, hayyoonni/ qorattoonni bu’aa qorannoo keessanii dhimmoota maxxansa barruulee kanaan walqabatani maxxansiisuu barbaaddan hundi karaa iimeelii (e-mail) gadaajournal@gmail.com akka ergitan kabajaan affeeramtaniittu.

Bu’aaleen Qorannoo Afaan Oromoo ykn Afaan Ingliziin dhiyaachuu malan.
Dhimmoota xiyyeeffannoo keessaa muraasa kanneen armaan gadiiti:

 • Gadaa, Sirna hunda-galeessa Oromoo
 • Afaan Oromoo (Xiinqooqa, Ogbarruufi Barnoota)
 • YayyabaYeroofi Dhaha Oromoo (Astroonomii)
 • Industrii kalaqaa Oromoo: Aartii, Muuziqaa, Fiilmii, Tiyaatira, Kuula Aadaa, Ogummaa bocaa (design)
 • Eenymmaa, haaldubbiifi quunnamtii
 • Barnootaafi Qorannoo qor-qalbii/amalaa
 • Finna, Diinagdee, Daldalaafi Fayyaalessummaa
 • Fookloorii/Aadaafi Falaasama Oromoo
 • Seeraa fi Haqa, Hiikkaa wal-dhabdee fi  mala jiruu Oromoo
 • Seenaa, Hambaa, Dudhaalee Oromoo, Sirna Bulchiinsa Hawwaassummaa fi Siyaasaa
 • Dhaabbilee Hawaasummaa: Siiqqee, Maatii, Fuudhaaf-heeruma, Guddisa Daa’immanii, kkf
 • Fayyaalessummaa, Eegumsa Fayyaa, Yaalii Dhukkubaa, Beekumsa Qoricha Aadaafi Uumamaa
 • Qonna, Hariiroo Oromoofi Uumamaa, Kunuunsa Qabeenya Uumamaa

 Odeefffannoo Dabalataa argachuudhaaf teessoo armaan gadii fayyadamaa

 Tel. +251913401829/ +251911339596 E-mail: gadaajournal@gmail.com ykn gadaajournal@ju.edu.et 

 P. O. Box: 378             Website – www.ju.edu.et/ios/gj