CALL FOR PAPERS//WAAMICHA WARAQAALEE QORANNOO

Gadaa Journal, a Multidisciplinary Bilingual Journal of the Institute of Oromoo Studies (IOS) invites interested contributors to submit scholarly manuscripts pertinent to Oromoo life and work (Jiruufi Jireenya) for publication for its JUNE 2020 Issue (Vol. 3, No.2)

The contributions can be in the forms of original articles, review articles, book reviews and short communications written either in Afaan Oromoo or English.

Papers from the following and related areas are required:

Gadaa, an all-encompassing system of Oromoo

Afaan Oromoo (Linguistics, Literature & Education)

Astronomical Time Reckoning and Oromoo Calendar

Oromoo Creative Industry: Arts, Music, Film, Theatre, Cultural Design & Architecture

Identity, Discourse and Communication

Indigenous Education and behavioral studies

Development, Economy, Trade and Wellbeing

Oromoo Folklore/Culture and Philosophy

Oromoo Legal and Justice systems, dispute resolution mechanisms and survival strategies

Oromoo History, Heritage, Values and Principles of Socio-political Governance

Oromoo Institutions: Siinqee, Family, Marriage, Child Nurturing, etc

Oromoo Wellness, Healthcare and Healing Practices/Medication

Agricultural Practices, Human-Nature Interaction, Natural Resources Management and Environment

 

Barruulen Gadaa, barruulee gosa beekumsa daneessaa Dhaabbata Qorannoo Oromoo (Dh.Q.O)maxxanfamu, Jildii Lammaffaasaa (Amajjii 2019) maxxansiisuuf qorannoolee Jiruufi Jireenya Oromoo irratti xiyyeeffatan hayyoonni/ qorattoonni akka gumaacha taasisan barbaada.

Kanaaf, hayyoonni/ qorattoonni bu’aa qorannoo keessanii dhimmoota maxxansa barruulee kanaan walqabatani maxxansiisuu barbaaddan hundi karaa iimeelii (e-mail) gadaajournal@gmail.com akka ergitan kabajaan affeeramtaniittu.

Bu’aaleen Qorannoo Afaan Oromoo ykn Afaan Ingliziin dhiyaachuu malan.

Dhimmoota xiyyeeffannoo keessaa muraasa kanneen armaan gadiiti:

Gadaa, Sirna hunda-galeessa Oromoo

Afaan Oromoo (Xiinqooqa, Ogbarruufi Barnoota)

YayyabaYeroofi Dhaha Oromoo (Astroonomii)

Industrii kalaqaa Oromoo: Aartii, Muuziqaa, Fiilmii, Tiyaatira, Kuula Aadaa, Ogummaa bocaa (design)

Eenymmaa, haaldubbiifi quunnamtii

Barnootaafi Qorannoo qor-qalbii/amalaa

Finna, Diinagdee, Daldalaafi Fayyaalessummaa

Fookloorii/Aadaafi Falaasama Oromoo

Seeraa fi Haqa, Hiikkaa wal-dhabdee fi  mala jiruu Oromoo

Seenaa, Hambaa, Dudhaalee Oromoo, Sirna Bulchiinsa Hawwaassummaa fi Siyaasaa

Dhaabbilee Hawaasummaa: Siiqqee, Maatii, Fuudhaaf-heeruma, Guddisa Daa’immanii, kkf

Fayyaalessummaa, Eegumsa Fayyaa, Yaalii Dhukkubaa, Beekumsa Qoricha Aadaafi Uumamaa

Qonna, Hariiroo Oromoofi Uumamaa, Kunuunsa Qabeenya Uumamaa

Odeefffannoo Dabalataa argachuudhaaf teessoo armaan gadii fayyadamaa